Algemene Verkoopvoorwaarden Salesopleidingen.nl

 

Algemene verkoopvoorwaarden Salesopleidingen.nl

 

1.       Definities

1.1.       ‘Opdrachtgever’ staat voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Salesopleidingen.nl onderhandelt over het verstrekken van een opdracht danwel een opdracht heeft gegeven aan Salesopleidingen.nl

1.2.       ‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst die tussen Salesopleidingen.nl en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.

1.3.      Salesopleidingen.nl’ staat voor Salesopleidingen.nl, Brouwer Adviesen/of Brouwer Food Concepts. Deze werknamen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22053261, BTW nummer NL149353339B01.

1.4.      ‘Partijen’: Salesopleidingen.nl en Opdrachtgever gezamenlijk.‘

1.5.      ‘Vertrouwelijke Informatie’: Alle informatie in welke vorm dan ook, die Opdrachtgever in verband met de (eventuele) totstandkoming van een Overeenkomst of gedurende de looptijd van de Overeenkomst verwerft dan wel  verkrijgt van Salesopleidingen.nl, tenzij die informatie:

(a)      aantoonbaar reeds in het bezit was van Opdrachtgever op het moment dat die informatie aan Opdrachtgever werd verstrekt;

(b)      van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van de niet nakomen van de geheimhoudingsverplichting zoals omschreven in artikel 9;

(c)      zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan Opdrachtgever door een derde die het recht had die informatie te verstrekken;

(d)      die met uitdrukkelijke toestemming van Salesopleidingen.nl aan derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden.

1.6.      ‘Voorwaarden’: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van Salesopleidingen.nl

1.7.      ‘Opleiding(en)’: een door Salesopleidingen.nl verzorgde opleiding, cursus, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, persoonlijke coaching, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ”In Company” of ”cursus”. Onder een "In Company opleiding" wordt verstaan een opleiding die geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te wijzen deelnemers wordt verzorgd. Onder een "cursus" wordt verstaan een opleiding waarvoor aanmelding voor iedere geïnteresseerde open staat

1.8.      ‘Deelnemer(s)’: De door Opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door Salesopleidingen.nl verzorgde Opleiding

1.9.      ‘Aanmelding’: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen

1.10.    ‘Onderwijsmateriaal’: Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Opleiding of Opdracht wordt gebruikt

 

 

2.       Algemeen

2.1.      Op alle offertes en aanbiedingen van Salesopleidingen.nl en op alle door Salesopleidingen.nl gesloten overeenkomsten zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2.      Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.      Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens Salesopleidingen.nl deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Salesopleidingen.nl voor alle claims van Deelnemer, als Salesopleidingen.nl jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden wegens schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

2.4.      Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden vermelde zijn slechts voor Salesopleidingen.nl bindend indien en voor zover dat tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

 

3.       Orders, overeenkomsten c.q. opdrachten

3.1.      Aanmeldingen zijn voor Salesopleidingen.nl pas bindend nadat Salesopleidingen.nl deze schriftelijk, per e-mail of telefonisch heeft bevestigd

3.2.      Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever of Deelnemer binden Salesopleidingen.nl slechts voor zover Salesopleidingen.nl deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover Salesopleidingen.nl feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen

3.3.      Voor In Company opleidingen geldt dat na het sturen van onze opleidingsspecificatie naar de Opdrachtgever, de Opdrachtgever één werkweek de tijd heeft kosteloos wijzigingen door te voeren. Na deze week is Salesopleidingen.nl gerechtigd per wijziging € 50.00 administratiekosten in rekening te brengen

3.4.      Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Opleiding, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Salesopleidingen.nl, maar kunnen redelijkerwijs afwijken

3.5.      Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door Salesopleidingen.nl vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs

 

 

4.       Prijzen

4.1.      Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Salesopleidingen.nl is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever en Deelnemer door te berekenen

4.2.      Afhankelijk van het niveau van de Deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de Opdracht of van de Opleiding korter of langer uitvallen dan Salesopleidingen.nl had aangegeven

4.3.      Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding. Indien Opdrachtgever aan Salesopleidingen.nl een verzoek tot wijziging van de overeengekomen Opleiding kenbaar maakt, zal Salesopleidingen.nl aan Opdrachtgever de consequenties daarvan aangeven, waarbij in elk geval de minimum kostenvergoeding van toepassing zal zijn: Indien de wijziging wordt verzocht in de periode vanaf 6 weken tot 3 weken voor de aanvang van de Opleiding is Opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 5% van (het gedeelte dat de wijzigingen betreft van) de overeengekomen vergoeding voor de Opleiding; Indien de wijziging wordt verzocht in de periode vanaf 3 weken voor de uitvoering van de Opleiding tot aan de aanvang van de Opleiding is Opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 10% van (het gedeelte dat de wijziging betreft van) de overeengekomen vergoeding voor de Opleiding.

 

 

5.       Levering en leveringstermijnen

5.1.      Alle door Salesopleidingen.nl genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

5.2.      Salesopleidingen.nl is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Salesopleidingen.nl en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

 

 

 

 

6.       Betaling

6.1.      Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen

6.2.      Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is

6.3.      Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen

6.4.      Alle kosten die Salesopleidingen.nl moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,-

6.5.      Salesopleidingen.nl heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Salesopleidingen.nl van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Salesopleidingen.nl is ontvangen

 

 

 

7.       Deelname en succesvolle afronding van de opleiding

7.1.      Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door Salesopleidingen.nl verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemer de Opleiding met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een Opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een Opdrachtgever, wordt de selectie van Deelnemers in principe aan de Opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan toelatingsnormen van Salesopleidingen.nl

7.2.      Salesopleidingen.nl heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhinderen, van verdere deelneming aan de Opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het Opleidinggeld onverlet

7.3.      Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Salesopleidingen.nl is niet gehouden lessen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd

 

8.       Intellectueel eigendom en bescherming van de naam Salesopleidingen.nl

8.1.      Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Salesopleidingen.nl vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, berust bij Salesopleidingen.nl, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen

8.2.      Opdrachtgever mag de naam Salesopleidingen.nl niet gebruiken in reclame-uitingen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Salesopleidingen.nl.

8.3.      In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. Salesopleidingen.nl kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt

8.4.      Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door Salesopleidingen.nl vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Salesopleidingen.nl niet toegestaan om:

·         Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins

·         Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen

 

 

9.       Aansprakelijkheid en bedrijfsgegevens

9.1.      De aansprakelijkheid van Salesopleidingen.nl, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Salesopleidingen.nl toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit

9.2.      Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Salesopleidingen.nl die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient Salesopleidingen.nl, althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen

9.3.      Salesopleidingen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever

9.4.      Al het door Salesopleidingen.nl ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Salesopleidingen.nl op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Salesopleidingen.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken

9.5.      Tijdens een Opleiding reiken docenten en collega-Deelnemers geregeld praktische tips, ideeën en mogelijke oplossingen voor (problemen in) de praktijk aan. Hoewel de docent erop toeziet dat deze aanbevelingen/adviezen zo verstandig en zinvol mogelijk zijn, kunnen Salesopleidingen.nl en de docent op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze aanbevelingen/adviezen. Salesopleidingen.nl en de docenten aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De Deelnemers worden met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast

9.6.      Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zijn van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Salesopleidingen.nl tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren

9.7.      Salesopleidingen.nl verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Salesopleidingen.nl niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Salesopleidingen.nl ter beschikking gestelde gegevens zal Salesopleidingen.nl vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

9.8.      Deelnemer dient de namens Salesopleidingen.nl gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door Deelnemer hiervan, zijn de gevolgen daarvan volledig voor Deelnemer

 

 

 

10.     Annulering

10.1.    Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Opleiding heeft Salesopleidingen.nl altijd het recht een Opleiding te annuleren en een Aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten

10.2.    Annuleren van een Opleiding door Opdrachtgever of Deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Salesopleidingen.nl. De geplande startdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering

10.3.    Voor In Company Opleidingen, waarbij al dan niet (delen van) de Opleiding of het Onderwijsmateriaal vervaardigd moet worden, wordt bij annulering meer dan 6 weken voor de startdatum 20% van de vergoeding voor de Opleiding in rekening gebracht. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de Opleiding wordt geannuleerd

10.4.    Voor Cursussen geldt dat Opdrachtgever of Deelnemer kosteloos kan annuleren tot zes weken voor de aanvang van de Opleiding. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor de aanvang van de Opleiding wordt geannuleerd

10.5.    Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever of Deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding

 

 

 

11.     Overmacht

11.1.    Indien naar het redelijk oordeel van Salesopleidingen.nl een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn

11.2.    Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door Salesopleidingen.nl in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Salesopleidingen.nl reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats

11.3.    Indien de overmacht een bepaalde Opleidingbijeenkomst betreft, zal Salesopleidingen.nl voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele Opleidingprogramma een tijdseenheid opschuiven

 

 

 

12.     Ontbinding

12.1.    Salesopleidingen.nl kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

12.1.1.    Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

12.1.2.    Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

12.1.3.    Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Salesopleidingen.nl bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft

12.2.    Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Salesopleidingen.nl rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

 

 

13.     Slotbepalingen

13.1.    Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

13.2.    Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg, met dien verstande dat Salesopleidingen.nl een geschil desgewenst ter beoordeling kan voorleggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtgever.

13.3.    In het geval Salesopleidingen.nl om haar moverende reden afstand doet van enig recht of Opdrachtgever op andere wijze tegemoet komt, zullen deze tegemoetkomingen beperkt zijn tot de specifieke omstandigheden van het geschil en hebben deze geen enkele invloed op de rechten die Salesopleidingen.nl in andere situaties kan doen gelden.

13.4.    Salesopleidingen.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen schriftelijk worden gemeld aan Opdrachtgever en zullen op een door Salesopleidingen.nl te bepalen moment worden ingevoerd. Indien Opdrachtgever door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen na mededeling van de wijziging en/of aanpassing van de Voorwaarden opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe Voorwaarden in werking zullen treden, tenzij Salesopleidingen.nl aangeeft dat de aanvullingen c.q. wijzigingen niet ten aanzien van de betreffende Overeenkomst zullen gelden en derhalve de oude Voorwaarden van toepassing zullen blijven.

13.5.    Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden onverbindend, nietig en/of niet afdwingbaar worden verklaard danwel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Indien vorenbedoelde onverbindende, nietige, niet afdwingbare en/of vernietigde bepaling een kernbeding betreft zullen Salesopleidingen.nl en Opdrachtgever een nieuw beding overeenkomen dat zoveel mogelijk overeenstemt met de bedoeling van Partijen. Indien de bepaling geen kernbeding betreft zal Salesopleidingen.nl een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk de strekking van de betreffende bepaling benadert.